mitraklep

Meetbaar Beter Boek 2015

Klik op onderstaande foto om het Meetbaar Beter Boek 2015 te downloaden.

MB_omslag
Nederlands Engels

Klik hier voor een overzicht van alle gesegmenteerde figuren, in aanvulling op het Meetbaar Beter Boek 2015.

Doelstelling
Meetbaar Beter is een programma van 19 ziekenhuizen, waaronder 14 van de 16 hartcentra, die hun resultaten publiceren en onderling delen. De resultaten van de behandeling van 120.000 hartpatiënten zijn inzichtelijk gemaakt, en vormen de basis van hoe gewerkt wordt aan verdere verbetering van kwaliteit en kostenreductie. Het uitgangspunt van het programma is dat de voor de patiënt meest relevante resultaten worden gemeten, zoals: wat is de overleving op korte en lange termijn? Wat is de kwaliteit van leven na de operatie? Zijn er complicaties geweest? Moet de ingreep herhaald worden?

Aantoonbare kwaliteitsverbetering
De aan Meetbaar Beter deelnemende ziekenhuizen bewijzen dat transparantie over uitkomsten van zorg inderdaad fungeert als vertrekpunt voor verdere verbetering. Zo is in het Catharina Ziekenhuis het aantal chirurgische reëxploraties na een bypass operatie verder verminderd (van 4,9% naar 3,3%) door een extra check uit te voeren afkomstig van de Cleveland Clinic. In het OLVG zijn verschillende veranderingen geïmplementeerd om het sterftecijfer bij patiënten met nierfalen nog verder terug te dringen. Er is bijvoorbeeld een verdere onderverdeling gemaakt tussen hoog en laag risico patiënten met nierfalen. Ook het St. Antonius Ziekenhuis heeft een verdere onderverdeling gemaakt op basis van het risicoprofiel van patiënten. Vervolgens is er besloten om hoog risico patïenten (AVR+CABG) alleen te  laten behandelen door ervaren stafleden. Dit heeft geresulteerd in nog lagere sterftecijfers dan voorheen (van 4,6% in 2014 naar 2,7% in eerste 10 maanden van 2015). Deze verbeterprojecten zijn slechts een kleine greep uit de kwaliteitsverbeteringen die de aan Meetbaar Beter deelnemende ziekenhuizen in gang hebben gezet of gerealiseerd hebben. Hierbij moet worden opgemerkt dat de kwaliteit van de hartzorg in Nederland in de basis goed is in vergelijking met hartcentra in het buitenland.

Vergelijken blijft zeer complex
Het vergelijken van uitkomsten van hartcentra is zeer complex en niet een primaire doelstelling van Meetbaar Beter. Wat het vergelijken complex maakt? Met name de correctie die toegepast moet worden voor de kenmerken van de behandelde patiëntgroepen. De zorgzwaarte van patiëntgroepen is immers per hartcentrum verschillend. Zo kunnen bijvoorbeeld in het ene hartcentrum meer mensen met spoed behandeld zijn dan in het andere, waardoor de waargenomen uitkomsten wezenlijk van elkaar verschillen.

Vergelijken op basis van de ruwe en gesegmenteerde uitkomstmaten is niet mogelijk, omdat er geen correctie voor het risicoprofiel van de patiëntpopulatie is toegepast. De aan Meetbaar Beter deelnemende hartcentra begrijpen dat zowel in- als extern de behoefte bestaat om te vergelijken. Daarom wordt (daar waar dat methodologisch en statistisch verantwoord kan) een vergelijkende analyse gemaakt, na correctie voor de (beschikbare) populatiekenmerken. Dit onder andere om een foutieve interpretatie van de overige beschikbare gegevens te voorkomen. De betrouwbaarheid van de risico- gecorrigeerde uitkomsten is sterk afhankelijk van de kwaliteit van de aangeleverde data. Binnen Meetbaar Beter hanteren we daarom minimale kwaliteitseisen voor de data, en beschrijven we bij de analyse wat de beperkingen van de statistiek zijn.

Copyright © 2019 Meetbaar Beter. Alle rechten voorbehouden. Ontwerp door Math Made. Ontwikkeling door Twenty First Media