Meetbaar Beter Boeken 2012

meetbaarbeter-boek-antonius

Downloaden

meetbaarbeter-boek-catharina

Downloaden

 

Eind 2012 zijn de eerste resultaten van het Meetbaar Beter programma gepubliceerd door de eerste deelnemers, en tevens initiatiefnemers, van het programma: het Catharina Ziekenhuis Eindhoven en het St. Antonius Ziekenhuis uit Nieuwegein.

De doelstelling van Meetbaar Beter is het creëren van inzicht in de voor de patiënt relevante uitkomsten van de geleverde zorg. Deze inzichten creëren voor professionals de mogelijkheid om de zorg verder te verbeteren. De deelnemende Hartcentra rapporteren transparant over de gemeten resultaten en de inspanningen die geleverd worden om de zorg verder te verbeteren.

Het vergelijken van uitkomsten van ziekenhuizen is zeer complex en nadrukkelijk niet een doelstelling van Meetbaar Beter.

Wat het vergelijken complex maakt? Met name de correctie die toegepast moet worden voor de kenmerken van de behandelde patiëntgroepen. Deze zijn immers per centrum verschillend. Zo kunnen bijvoorbeeld in het ene hartcentrum meer mensen met spoed behandeld zijn dan in het andere, waardoor de te verwachten uitkomsten wezenlijk van elkaar verschillen. Daarom kunnen ruwe indicatoren en de ruwe indicatoren gesegmenteerd naar initiële condities, niet vergeleken worden (paragraaf 3.4.3 en 3.5.3 van het Meetbaar Beter Boek).

Vergelijkende analyse

Vergelijken op basis van de ruwe en gesegmenteerde uitkomstmaten is niet mogelijk, omdat er geen correctie voor het risicoprofiel van de patiëntpopulatie is toegepast. De aan Meetbaar Beter deelnemende hartcentra begrijpen dat de behoefte bestaat om te vergelijken. Daarom wordt een vergelijkende analyse gemaakt, na correctie voor de (beschikbare) populatiekenmerken. Dit onder andere om een foutieve interpretatie van de overige beschikbare gegevens te voorkomen. De betrouwbaarheid van deze voor risicoprofiel van de populatie gecorrigeerde uitkomsten is sterk afhankelijk van de kwaliteit van de aangeleverde data. Binnen Meetbaar Beter hanteren we daarom minimale kwaliteitseisen voor de data, en beschrijven we bij de analyse wat de beperkingen van de statistiek zijn.

De regressie-analyses in de Meetbaar Beter Boeken 2012 moeten met de nodige voorzichtigheid geïnterpreteerd worden. Dit onder andere omdat veel data retrospectief verzameld zijn, het proces van dataverzameling in alle centra verschillend is en een aantal definities mogelijk nog aanscherping behoeven.

Binnen Meetbaar Beter wordt intensief gewerkt aan het verder verbeteren van het proces van dataverzameling en data-analyse waardoor de betrouwbaarheid van de analyses de komende jaren verder zal toenemen.

Copyright © 2019 Meetbaar Beter. Alle rechten voorbehouden. Ontwerp door Math Made. Ontwikkeling door Twenty First Media