Meetbaar Beter Boek

De doelstelling van Meetbaar Beter is het creëren van inzicht in de voor de patiënt relevante uitkomsten van de geleverde zorg. Deze inzichten creëren voor professionals de mogelijkheid om de zorg verder te verbeteren en best practices te delen. Om dit doel te bereiken publiceert Meetbaar Beter elk jaar het Meetbaar Beter boek. In dit boek rapporteren deelnemende Hartcentra transparant over de gemeten resultaten en de inspanningen die geleverd worden om de zorg verder te verbeteren. Het boek beschrijft de resultaten per behandeling voor in totaal vier medische condities: (1) Coronairlijden, (2) Aortakleplijden, (3) Gecombineerd aortakleplijden & coronairlijden, (4) Atriumfibrilleren en (5) Mitraliskleplijden.

Het vergelijken van uitkomsten van hartcentra is zeer complex en niet een primaire doelstelling van stichting Meetbaar Beter. Met name de correctie die toegepast moet worden voor de kenmerken van de behandelde patiëntgroepen maakt het vergelijken van uitkomst ingewikkeld . Deze kenmerken zijn immers per hartcentrum verschillend. Zo kunnen bijvoorbeeld in het ene hartcentrum meer mensen met spoed behandeld zijn dan in het andere, waardoor de waargenomen uitkomsten wezenlijk van elkaar verschillen. Vergelijken op basis van de ruwe en gesegmenteerde uitkomstmaten is om deze reden niet adequaat. De aan Meetbaar Beter deelnemende hartcentra begrijpen echter dat de behoefte bestaat om te vergelijken. Daarom wordt (daar waar dat methodologisch en statistisch verantwoord kan) een vergelijkende analyse gemaakt, na correctie voor de (beschikbare) populatiekenmerken. Dit onder andere om een foutieve interpretatie van de overige beschikbare gegevens te voorkomen. De betrouwbaarheid van de risicoprofiel gecorrigeerde uitkomsten is sterk afhankelijk van de kwaliteit van de aangeleverde data. Binnen Meetbaar Beter hanteren we daarom minimale kwaliteitseisen voor de data, en beschrijven we bij de analyse wat de beperkingen van de statistiek zijn.

Naast de weergave van de resultaten worden er in het boek ook enkele verbeterinitiatieven belicht. Dit zijn acties die door het ziekenhuis zijn ondernomen, naar aanleiding van de inzichten verkregen uit het Meetbaar Beter programma, om de kwaliteit van de cardiovasculaire zorg te verbeteren. Op het jaarlijkse symposium krijgen verschillende hartcentra de kans om deze verbeterinitiatieven te presenteren. In de subpagina’s aan de linkerzijde zijn de boeken van voorgaande jaren te vinden.

Copyright © 2019 Meetbaar Beter. Alle rechten voorbehouden. Ontwerp door Math Made. Ontwikkeling door Twenty First Media